Träffa experterna

  Få inspiration från fem intervjuer med experter som pratar som sina respektive forskningsområden.

  Träffa experterna på inkontinens

  TENA samarbetar kontinuerligt med världsledande forskare och experter inom äldreomsorg, inkontinens och hudvård.

  Vi vill bidra till att bredda kunskapen och säkerställa att alla får del av de senaste forskningsresultaten och kan implementera dem i sitt arbete. Därför skapade vi vår nya videoserie Träffa experterna med målet att sprida deras expertkunskap vidare. Vi hoppas att du inspireras av videorna!

  Vi gläntar också på dörren till några av våra interna experter på avdelningarna för kundundersökningar samt innovation och utveckling.

  "Bevara värdighet och livskvalitet"

  Dr Adrian Wagg är professor of healthy ageing vid medicinska fakulteten på University of Alberta i Kanada och Professor of Continence Sciences vid Göteborgs universitet.

  Hans erkända forskning med över 200 expertgranskade publikationer fokuserar på att förbättra vården för människor med urininkontinens, samhällsengagemang och vårdkvalitet inom äldreomsorgen. Som ordförande för Canadian Continence Foundation och ansvarig för Alberta Health Services in Healthy Ageing bidrar han även på olika sätt med sitt engagemang både lokalt och nationellt.

  Adrian har också varit med och utvecklat riktlinjer för klinisk praxis i sina tidigare roller som Co-Chair för International Consultation on Incontinence och General Secretary för International Continence Society.

  Titta på Adrians video för att lära dig mer om hur modern teknologi kan förbättra inkontinensvården. 

  ”Framtiden är ljus för personcentrerad vård”

  Dr Helle Wijk är legitimerad sjuksköterska och professor i omvårdnad vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

  Fokusområdet för Helles forskning är geriatrik, personcentrerad vård och den fysiska vårdmiljön. Detta innebär att hon på olika sätt undersöker hur vårdmiljön påverkar patienters hälsa och välbefinnande men också personalens förmåga att implementera personcentrerad vård.

  Helle har forskat inom området sedan sin doktorsavhandling 2001 där hon undersökte äldres uppfattning av färger vid olika åldrar och huruvida den påverkas av nedsatt kognitiv förmåga i samband med demens. Inom området för inkontinens har hon bland annat forskat om hur personcentrerad inkontinensvård av äldre med nedsatt kognitiv förmåga kan påverka både livs- och vårdkvalitet.

  Titta på Helles video för att ta del av personcentrerade metoder inom inkontinensvård och vilka fördelar det medför. 

  "Det är alltid viktigt att hitta rätt produkt. Föreställ dig att du har för stora eller för små skor, det påverkar din självständighet jättemycket. Detsamma gäller för inkontinensprodukter."

  Dr Helle Wijk,

  "Hudvård är särskilt viktigt vid inkontinens"

  Alan Cottenden är Emeritus Professor of Incontinence Technology vid UCL. Han påbörjade sitt arbete 1981 och har bedrivit forskning inom teknologi för inkontinensvård sedan dess.

  Efter pensionen från University College London har han fortsatt att vara aktiv inom området som gästföreläsare, medlem i styrgruppskommittéer och redaktionsstyrelser samt genom arbete med internationella standarder och konsultuppdrag. Hans långa erfarenhet inom området syns tydligt i de omkring 300 artiklar, medförfattarskap, konferensbidrag och patentansökningar som han har skrivit.

  I början på 1990-talet tog Alan initiativet till konferensen ”Incontinence: The Engineering Challenge” som hålls vartannat år med syfte att informera, stimulera och inspirera de olika intressenterna inom kontinensteknologi och att utveckla effektivare lösningar. Sist men inte minst så har Alan också bidragit till att skapa de sex första internationella riktlinjerna (s.k. ”International Consultations”) för inkontinens som är väletablerade och allmänt erkända inom området för hantering av urin- och avföringsinkontinens. 

  Titta på Alans video för mer information om varför hudvård utgör en så viktig del av inkontinensvård.

  ”Omfamna problemet och hitta de bästa lösningarna”

  Liselotte Andersson är global consumer och customer insight director hos TENA.

  Hon leder ett team vars huvuduppgift är att bli experter på våra kunder och konsumenter och förstå deras behov, önskemål och problem. Deras insikter tas till vara och används för att utveckla nästa generation produkter och tjänster från TENA. Teamet intervjuar tusentals kunder varje år och besöker dem på deras arbetsplatser och i hemmiljö för att följa dem i vardagen och förstå deras utmaningar.

  Liselotte och hennes team presenterar också nya TENA-produkter för våra kunder för att få feedback om vad som kan förbättras före lansering av en ny produkt på marknaden.

  Titta på Liselottes video för information om varför det är så viktigt för TENA att förstå våra kunder och konsumenter på djupet. 

  "Vi vill skapa ett öka välbefinnande för våra kunder och konsumenter"

  Torbjörn Rudmark arbetar som global brand innovation manager på TENA. Tillsammans med sitt team utvecklar Torbjörn nästa generation hållbara produkter från TENA och säkerställer att ett minskat koldioxidavtryck inte påverkar produkternas läckagesäkerhet, hudhälsa eller komfort.

  Till sin hjälp har han kollegor som arbetar med materialutveckling, produktdesign, laboratorietester, miljöexperter och inte minst återkopplingen från våra användare. Ett viktigt redskap i Torbjörns arbete är analys av produkternas livscykel. Baserat på det kan han beräkna en produkts totala miljöpåverkan från råmaterial till återvinning eller förbränning.

  Titta på Torbjörns video för mer information om vad vi på TENA gör för att förbättra vårt koldioxidavtryck, både nu och i framtiden.

  Kontakta oss!

  Låt en av våra kunniga representanter kontakta dig för att diskutera dina behov och hur TENA kan hjälpa till.

  Ta kontakt nu
  Kontakta oss!