Demens och inkontinens

Över 60 % av vårdtagarna som bor på vårdhem har någon form av demens och även om demens blir mer vanligt allteftersom befolkningen blir äldre, är det inte en normal del av åldrandet.

Vad är demens?

Världshälsoorganisationen WHO definierar demens som ett förvärvat permanent tillstånd av minneförsämring och andra kognitiva särdrag som har funnits i minst sex månader och som påverkar arbete, sociala aktiviteter och så småningom förmågan att leda ett självständigt liv.

Typer och orsaker till demens

Demens är en övergripande term som beskriver olika symtom som uppstår när hjärnan utsätts för sjukdom. Mer än hälften av alla personer med demens har Alzheimers sjukdom följt av vaskulär demens, Lewykroppsdemens (DLB), Parkinsons sjukdom med demens och frontotemporal demens.

Ålderdom, diabetes, hjärtsjukdom och gener kan alla vara bidragande faktorer. Kvinnor är också mer benägna att uppleva demens än män. För att minska riskerna, uppmuntra vårdtagarna till en hälsosam och aktiv livsstil, sociala interaktioner och en god och konsekvent sömnrutin.

De tre stadierna av demens

Demenssymtom varierar mellan typer, vilken del av hjärnan som är utsatt och individen. Dessa kan inkludera problem med kognitiva funktioner, orientering, förståelse, beräkning, inlärning, språk och omdöme. Demens utvecklas med tiden och kategoriseras enligt följande tre stadier.

Demens tidigt stadium

Tidigt stadium: 
Humör, små beteendemässiga förändringar och glömska. Ofta är symtomen oklara och kan förväxlas med ålderdom.

Demens mellanstadium

Mellanstadium: 
Mycket glömsk, nedsatt kommunikationsförmåga, svårighet att klara av vardagen.

Demens sent stadium

Sent stadium: 
Beroende av andra för vård, omedvetenhet om tid och plats, samt oförmåga att känna igen släktingar och familjära objekt.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Individer med demens har allt svårare att kommunicera sina behov och att förstå världen, vilket kan leda till motstånd till vård. I själva verket upplever 90 % av personerna med demens beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, även kallat BPSD. Dessa inkluderar oro, apati, rastlöshet, paranoia, hallucinationer och reaktionellt beteende.

Många olika saker, både fysiska och psykiska, kan orsaka BPSD. Smärta, förstoppning, klåda, sömnbrist, brist på avskildhet och en stressig miljö kan alla trigga BPSD. Eftersom BPSD påverkar livskvaliteten är det viktigt att hitta den bakomliggande orsaken till symtomen. Det finns ingen effektiv medicinsk behandling för BPSD orsakad av psykiska problem, men du kan förebygga och hantera symtomen genom musik, massage, en aktiv livsstil och genom att vara utomhus. Det hjälper också att optimera miljön och situationer där personen upplever välbefinnande.

Personlig vård

Alla är unika och bör också bemötas som individer när det gäller vården. Vid vård av personer med demens är det viktigt att behandla dem med värdighet, medkänsla och respekt, för att stödja dem i utvecklingen av deras styrkor och förmågor, för att de ska kunna leva ett självständigt liv och bevara sin identitet så länge som möjligt.

Se därför till att lära känna personen, prata med släktingar och involvera individen i den egna vården. Delaktighet i aktiviteter kan förebygga frustration och utmanande beteende. Det hjälper också att säga och göra en sak i taget, ha tålamod och vänta på svar.

Demens och kontinensvård

Demens kan orsaka inkontinens på olika sätt. I ett tidigt stadium kan inkontinens bero på svårighet att hinna till toaletten i tid av olika anledningar. Detta kan förhindras genom strategier som exempelvis: lätthanterbara kläder, hjälp vid toalettbesök, förbättrad synlighet av toalettdörr och kontrasterande toalettsits. Hjälpmedel såsom upphöjd toalettstol eller ledstänger kan också hjälpa.

Prevalens för inkontinens ökar allteftersom demens utvecklas. En effektiv vårdstrategi kräver en grundlig kontinensutvärdering följt av en personlig vårdplan med mål och aktiviteter som stödjer självständighet, värdighet, bekvämlighet och säkerhet.

Inkontinens kan drabba vem som helst. Du kan läsa mer om typer och orsaker på vår sida om inkontinens.

Produkter för kontinensvård

TENA erbjuder ett brett sortiment av inkontinensprodukter och -hjälpmedel som sträcker sig från TENA Pants, som uppmuntrar självständighet, till produkter med våtindikatorer för att säkerställa att byte endast görs vid behov. Vissa personer med demens kan vara rädda för vatten. Sköljfria produkter som TENA Tvätthandske och Schampomössa kan då underhålla hudhälsa och självständighet, medan TENA Hudkräm kan lindra torr hud och förebygga klåda, som kan utlösa BPSD.

Du hittar mer information på vår produktsida.