Denna plats använder cookies. · Vad är cookies? Jag samtycker

Användarvillkor

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Registrerad adress: Stockholm
Registreringsnr: 556012-6293

Hänvisningar nedan till ”SCA”, ”oss” eller ”vi” är hänvisningar till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) som leverantör av denna webbplats (”plats”), såvida inte en viss webbplats eller en annan tjänst använder ”SCA” för att referera till någon annan enhet. Dessa användarvillkor gäller för webbplatser och andra tjänster som hänvisar till dessa Användarvillkor. 

Användarvillkoren och SCA:s tillhandahållande av Webbplatsen regleras av svensk lag. Eftersom SCA-koncernen består av enheter från flera länder bör du vara uppmärksam på att om ett annat företag anges som tillhandahållare av en viss webbplats eller tjänst kan lagarna i landet där detta företag har sitt säte föreskriva andra eller ytterligare regler. I sådana fall är det lagarna i landet där företaget har sitt säte som gäller och som det aktuella företaget kommer att följa.

Upphovsrätt

SCA tillhandahåller materialet på denna plats som en service för våra kunder och får endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner i enlighet med bestämmelserna nedan.

Genom att ladda ner material från Webbplatsen godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda Webbplatsen eller ladda ner något material från den.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör SCA, dess dotterbolag, relaterade företag, licensgivare eller joint venture-partners. SCA:s varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med Användarvillkoren eller med skriftligt förhandstillstånd från SCA.

Alla användning av SCA:s varumärken för reklam eller marknadsföring av SCA:s produkter ska godkännas av SCA.

Begränsad användning

Allt innehåll på Webbplatsen, t.ex. text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och mjukvara tillhör SCA eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslag. . Otillåten användning eller spridning av material från Webbplatsen kan utgöra brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och/eller andra lagar och leda till såväl civil- som straffrättsliga påföljder.

Webbplatsen får varken helt eller delvis reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte såvida inte SCA uttryckligen i skrift tillåter detta. Tillåtet är att ladda ner en kopia av informationen på SCA:s webbplatser på en enda dator för uteslutande personligt, icke-kommersiellt och internt bruk.

Du får ej ändra, använda eller överföra informationen för några affärsmässiga ändamål och du får ej heller avlägsna några meddelanden om copyright eller annan äganderätt från informationen. Du samtycker till att du ansvarar för att förhindra obehörig kopiering av materialet och för att säkerställa att alla anställda och uppdragstagare i din organisation (om tillämpligt) rättar sig efter dessa begränsningar.

Du ansvarar även för att efterleva alla tillämpliga copyrightlagar. Vi ger dig rätt att tillfälligt skapa kopior av denna plats såsom nödvändigt medan du besöker den, och du har även rätt att för ditt eget bruk skriva ut ett exemplar av så stora delar av platsen som är rimligt för privata syften. All annan användning är strängt förbjuden. Du får ej lägga in denna plats i en ram på en webbsida eller länka till någon annan sida än hemsidan utan föregående skriftligt medgivande från oss. SCA beviljar dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter till patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter.

Friskrivning från garantier

Den information som ingår häri tillhandahålls i befintligt skick och helt utan uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive garantier avseende säljbarhet, uteblivet intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för ett visst syfte. Om SCA länkar till en tredje parts webbplats, sker sådan länkning endast för användarnas bekvämlighets skull. SCA skall ej ha något ansvar för innehållet eller noggrannheten i någon information på sådana webbplatser.

SCA skall under inga omständigheter hållas till ansvar för några som helst skador, inklusive och utan begränsning skador som förlorad vinst, avbrott i verksamhet eller förlust av information, som uppstår som resultat av användning av eller oförmåga att använda informationen, även om SCA har blivit underrättad om risken för sådana skador.

SCA garanterar vidare inte att information, text, grafik, länkar eller annat som kan ingå i denna information är korrekt eller fullständigt. SCA har rätt att när som helst och utan särskilt meddelande göra ändringar i detta innehåll eller i de produkter som beskrivs däri. SCA gör inga utfästelser om att uppdatera informationen eller annat material som läggs upp på denna plats.

Inlägg från användare

Allt material (inklusive information och annan kommunikation) som du överför till eller lägger upp på denna plats kommer att betraktas som varande icke-konfidentiellt, icke-exklusivt, royaltyfritt, oåterkalleligt, helt underlicensierbart och icke-privatägt (”kommunikation”). SCA kommer inte att ha några skyldigheter avseende kommunikation.

SCA kommer att ha rätt att avslöja, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda all kommunikation, tillsammans med alla data, bilder, ljud, text och allt annat som ingår däri, för alla affärsmässiga eller icke-affärsmässiga ändamål.

Om du skickar in personliga uppgifter via denna plats eller andra metoder till SCA, samtycker du härmed till att SCA använder sådana uppgifter för att utvärdera dem och för att marknadsföra produkter och tjänster från SCA. Detta omfattar även en rätt att överföra uppgifterna till andra länder och att lägga upp dina personliga uppgifter på internet. SCA kommer att vara ansvarigt för sådan behandling under svensk lag och du kan kontakta SCA om det förekommer felaktiga uppgifter eller med andra frågor avseende de personliga uppgifterna.

Du får ej lägga upp någon kommunikation som kan tolkas som stötande eller som bryter mot andra personers rätt till integritet eller som kan betraktas som affärsmässig marknadsföring eller som på något annat sätt är olaglig eller olämplig. SCA kommer att ta bort sådan kommunikation när vi får kännedom om den och vi förbehåller oss rätten att utesluta dig som användare av vår plats eller tjänst.

Vid användning av tjänster från tredje part, t.ex. Facebook, kan den tredje partens villkor också gälla. Facebook tillämpar exempelvis sin ”Redogörelse för rättigheter och skyldigheter” för alla användare och besökare på Facebook och vi rekommenderar att du läser tredje parters villkor innan du använder deras tjänster.

Övrigt

SCA kan ändra dessa användningsvillkor när som helst genom att uppdatera denna sida. SCA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan särskilt meddelande (1) ändra detta juridiska meddelande, (2) övervaka och ta bort inlägg och/eller (3) avbryta tillhandahållandet av platsen.

Om något villkor eller någon bestämmelse i detta juridiska meddelande fastställs vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar, skall giltigheten och genomförbarheten för återstående villkor och bestämmelser ej på något sätt påverkas eller försämras på grund av detta.

Samtycke till användningsvillkoren

Genom att samtycka till användningsvillkoren och besöka och använda platsen, ger du ditt medgivande till att cookies används. Du kan även samtycka till vår användning av cookies via dina webbläsarinställningar.

Inlägg från användare

SCA kan ge dig rätt att lägga upp information, kommentarer eller annat material på vår plats, våra sociala nätverk eller andra online-tjänster. Detta görs för att underlätta flödet med information om SCA och våra produkter. Se dock till att du känner till villkoren för kommunikation som skickas in av användare och som framställs i detta juridiska meddelande (se ovan).