Hållbar utveckling

Hållbarhet definieras som "En utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Detta är vår riktlinje i allt vårt arbete för en hållbar utveckling.
Ref - Brundtlandts rapport "Our common future" (1987)

Absorberande hygienprodukter har drivit utvecklingen av hygienstandarder i det moderna samhället.  TENA har en viktig roll i denna utveckling genom att förbättra livskvaliteten för dem som lever eller arbetar med inkontinens. Precis som för alla produkter som människan tillverkar har produktionen och användningen av dessa produkter en påverkan på miljön. SCA och TENA har dock i årtionden prioriterat att minimera denna påverkan och har försökt att hitta sätt att samtidigt både förbättra produkternas funktionalitet och reducera miljöeffekterna.

Vår policy för hållbar utveckling

SCA har som syfte att skapa värde för företagets aktieägare, öka levnadsstandarden och livskvaliteten för sina anställda och på annat sätt bidra till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt välbefinnande hos kunder och leverantörer i de länder där företaget bedriver affärer. SCA lägger stor vikt vid att de råmaterial företaget använder ska vara förnybara och återvinningsbara, och strävar efter att erbjuda miljövänliga produkter och tjänster. Dessa produkter och tjänster måste uppfylla kundernas behov avseende funktionalitet, ekonomi, säkerhet och miljöpåverkan. Vår hållbarhetspolicy:

  • SCA ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som motsvarar dels högsta miljöstandard, dels alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning. SCA har ett starkt engagemang för att dess verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.
  • SCA anser att öppenhet kring företagets miljömässiga och sociala ambitioner är en viktig grundprincip. SCA eftersträvar en dialog med olika intressenter för att utveckla arbetssätt som är världsledande. SCA kräver samma öppenhet från sina leverantörer och underleverantörer.
  • SCA utvärderar produkternas miljöpåverkan i olika faser av deras livscykel och involverar även leverantörer och underleverantörer i denna process.
  • SCA främjar användningen av lämpliga och erkända miljöledningssystem inom hela sin organisation. SCA reviderar kontinuerligt sina målsättningar i syfte att minska företagets globala miljöpåverkan.
  • SCA strävar efter att erbjuda sina anställda en säker och icke-diskriminerande arbetsmiljö. Ett minimikrav på alla enheter är att de strikt följer gällande lagar och kollektivavtal. SCA strävar aktivt efter att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Våra produkters livscykel

Vi utvecklas

Tiderna har förändrats och vi har utvecklats i vårt sätt att tänka om våra produkter och hur de produceras. Det är viktigt att ta hänsyn till alla de olika stegen i en produkts livscykel för att verkligen kunna få en helhetsbild av en produkts miljöpåverkan. Det innebär att vi samlar in data ända från utvinningen av naturresurser (t. ex. olja, gruvarbete, skogsbruk) och sedan inkluderar alla de andra faktorerna i produktens livscykel: produktion, transport, konsumentens användning och avfallshantering. Genom att tillämpa en sådan helhetssyn, ofta kallad "från vagga-till-grav", kan vi optimera materialvalen i våra produkter och identifiera leverantörer med förbättringspotential.

Livscykelanalys

När vi studerar en produkts miljöpåverkan använder vi en metod som kallas livscykelanalys (LCA), vilken har en bred acceptans både inom industrin och hos lagstiftande myndigheter. I ISO-standarderna 14040–14044 anges principer och ramverk för hur en LCA ska utföras.

Vi har utfört LCA:er regelbundet på TENA:s produkter under mer än 10 år. Under det tidiga 90-talet började vi utveckla en intern LCA-databas och initiera en LCA för varje ny produkt som en del i utvecklingsprocessen.

Skydda våra naturresurser

Resultaten från alla LCA:er som har genomförts visar klart och tydligt att den huvudsakliga miljöpåverkan äger rum vid produktionen av råmaterial. Det är därför av största vikt att vi använder materialen i våra produkter på ett så effektivt sätt som möjligt utan att äventyra produktens funktion, och att vi har en fortlöpande dialog med våra leverantörer.

Miljömärkning

Påverkan på miljön

SCA bedömer miljöpåverkan för alla våra produkter med hjälp av livscykelanalys (se ovan). Detta ger ett mycket bredare perspektiv när det gäller en produkts miljöpåverkan och garanterar också att vårt utvecklingsarbete bedrivs i rätt riktning för en hållbar utveckling.  Vi producerar också miljöfaktablad för alla produktgrupper som beskriver produkterna och de material de innehåller.

En översikt över vår logistik

Göra resan mer effektiv

Vi anser att ett effektivt logistiksystem är en nödvändig del i vår miljöpolicy. Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vårt logistiksystem genom att göra följande:

  • Konstruera produkterna på ett sådant sätt att vi kan använda materialen så effektivt som möjligt. Detta innebär också att vi kan lasta mer per kubikenhet.
  • Bygga ett effektivt distributionssystem och garantera att alla truckar lämnar förvaringsplatsen fullastade.
  • Bibehålla en hög servicenivå och leverera allt på kundens order i den första leveransen, vilket håller ned antalet transporter till ett minimum. 
  • Välja leverantörer som ligger inom ett rimligt geografiskt avstånd.
  • Beställa råmaterial ansvarsfullt så att våra leverantörer kan använda sina transportresurser maximalt.

Vårt åtagande gällande förpackning och återvinning

Förpackningens nödvändighet

Förpackningen måste fungera väl för att produkten inte skall skadas och behålla sina egenskaper. Om en produkt är skadad och inte kan användas har all energi och alla ansträngningar att producera den gått till spillo. I Europa finns Förpackningsdirektivet som innehåller en lagstadgad standard som förpackningen måste uppfylla.

Vem är ansvarig för återvinning?

I de flesta länder i Europa är insamlingen och återvinningen av förpackningsmaterial producentens ansvar. Det är således det företag som placerar produkten och dess förpackning på marknaden som sedan är ekonomiskt ansvarig för att den återvinns på det sätt som är effektivast ur miljösynpunkt. Insamlingen och återvinningen utförs vanligtvis av specialiserade företag och symboliseras ofta av en logotyp på förpackningen, till exempel den gröna punkten (prick).

Hur vi kan göra skillnad

SCA är anslutna till det gröna punkt-systemet eller liknande i nästan alla länder i Europa. Det innebär att vi utgör en viktig del i att finansiera återvinningen av våra förpackningsmaterial. Vi ser också självklart till att vi med god marginal uppfyller de syften som anges i "EU:s direktiv för förpackningar och förpackningsavfall" via produktutveckling, vårt val av leverantörer och materialval.

De råmaterial vi använder

Vad innehåller våra produkter?

TENA:s sortiment av inkontinensskydd består vanligtvis av följande material: en absorberande kärna, som är en blandning av fluffmassa och superabsorberande polymer eller SAP, ett genomträngligt non-woven-skikt och ett polyetenskikt eller ett barriärskikt som låter huden andas.

Dessa skikt limmas sedan ihop och olika antiläckagefunktioner läggs till, till exempel längsgående elastiska trådar och midjeresår. Det finns också olika sätt att sätta fast produkterna med tejp, bälten, hakar och öglor.

En snabb förklaring av vad materialen är för något 

Fluffmassa
Fluffmassa görs av trä och består av cellulosafibrer. Det är en förnybar och biologiskt nedbrytbar resurs och normalt utgör materialet mer än hälften av produktens vikt. All fluffmassa bleks för att uppnå maximal absorptionsförmåga och blekningsprocessen är Elementary Chlorine Free (ECF), vilket innebär att ingen klorgas används.

Superabsorberande polymer (SAP)

De superabsorberande polymerna består av små vita partiklar som kan absorbera och hålla kvar mycket stora mängder urin. Kemiskt innehåller den här polymern en tvärbunden polyakrylat och utvinns från olja.

Non-woven-skiktet

Non-woven-skikt kan produceras på flera sätt och inom flera ytviktsområden. I produkterna från TENA används huvudsakligen två typer av nonwoven-skikt, antingen spunnen nonwoven eller värmebunden nonwoven.

Polyetylfilm

Polyetyl filmen fungerar som en flytande vätskebarriär i våra hygienprodukter. Polyetylfilmen kan vara laminerad med ett nonwoven-skikt och används som textilbaksida i vissa av TENAs produkter.

Smältlim eller lim

De bindemedel som används för att klistra ihop komponenterna kallas "smältlim" och är en blandning av olika polymerer och hartser. De olika hartser som används är helt syntetiska.

Elastiska trådar

De elastiska trådar som används i TENA-produkterna är tillverkade av polyisopren eller polyuretan. Båda materialen utvinns från olja eller naturgas. Vi använder aldrig naturgummitrådar i TENA:s produkter.

Avfallshantering

Vad händer sedan?

Vi har utvecklat alla TENA-produkter så att de är anpassade till alla befintliga avfallshanteringsmetoder. Hygienprodukter står bara för en låg procentandel av den totala avfallsmängden och en separat avfallshantering av hygienprodukter för engångsbruk är oftast inte lönsamt ur miljösynpunkt.

Här följer en kort beskrivning av de vanligaste avfallshanteringsmetoderna:

Deponi eller soptipp

Deponi är fortfarande det vanligaste sättet att hantera hushållsavfall över hela världen. Vid deponering kan växthusgaser avges (till exempel koldioxid och metangas) och det är det minst önskvärda avfallshanteringsalternativet. Deponi är också ett slöseri med resurser eftersom de material som den förbrukade produkten består av varken återanvänds eller återvinns. I Europa går lagstiftningen nu mot att fasa ut deponering av avfall som innehåller organiskt material.

Förbränning och energiåtervinning

Skydden är gjorda av plast och papper och dessa bildar i huvudsak koldioxid och vatten i en modern förbränningsanläggning. Koldioxid är en växthusgas, men den del som kommer från fluffmassan i blöjan motsvarar vad som en gång budits i trädet och bidrar därför inte till negativ klimatpåverkan. En modern förbränningsanläggning ger dessutom energi, både som fjärrvärme och som elektricitet.

Kompostering och generering av biogas

Hygienprodukter skall aldrig läggas i en hemkompost eftersom det innebär en risk för spridning av medicinska rester och skadligt sjukdomsalstrande bakterier. Vid industriell kompostering separeras plasten från materialet i produktens kärna. Cellulosa bryts ner i komposten och plasten går vidare till förbränning. Ett alternativ till kompostering är att använda cellulosan till att producera biogas i en så kallad biogasreaktor. Biogasen används sedan som bränse.

Debatten om engångsprodukter kontra återanvändning

Vilka är fördelarna och nackdelarna?

Den miljömässiga aspekten av att använda engångsblöjor i förhållande till flergångsblöjor har kommit upp till diskussion. Vissa jämförelser fokuserar särskilt på hur avfallshanteringen påverkas. Alla produkters påverkan på miljön måste dock utvärderas med hänsyn till produktens hela livscykel; från användningen av råmaterial, tillverkning, produktanvändning och till sist avfallshanteringen. Om du väljer en blöja med utgångspunkt i endast ett miljömässigt kriterium till exempel avfall, bortser du från hur produkten påverkar andra viktiga faktorer, till exempel luft- och vattenföroreningar, eller fortlöpande energiförbrukning.

En oberoende granskning

År 2005 publicerades en LCA i Storbritannien, beställd av deras miljödepartement, som jämförde den miljömässiga påverkan mellan tygblöjor och engångsprodukter. Resultatet visade att det inte fanns någon slutgiltig vinnare eller förlorare ur miljösynpunkt. Båda alternativen orsakar utsläpp och använder en blandning av energi, vatten och råmaterial. I studien fastslogs att tygblöjor förbrukar mer vatten och orsakar mer vattenburna utsläpp än engångsblöjor, som genererar mer avfall och förbrukar mer råmaterial.

Slutord om engångsprodukter

Fördelarna med engångsprodukter för både patienter och vårdenheter gör svaret mycket tydligare. Moderna engångsblöjor är högabsorberande med en mycket torr yta, vilket innebär att patienter löper en mindre risk för att utveckla hudirritationer. De hjälper också till att minimera lukt och reducera behovet av att tvätta så ofta vilket sänker de personalkostnader som är förknippade med att hantera inkontinens på vårdenheter.

Säkerhet

Alla våra produkter uppfyller de högsta säkerhetskraven och är CE-märkta som ett bevis på överensstämmelse med EU:s säkerhetsbestämmelser.

Tillbaka